انجام پایان نامه مدیریت

در حـال حـاضـر بـرخى ناآگاهانه عبارت تحقیق را در موارد ى به كار مى برند كه مـوجـب سـوء تـفـاهم مى شود, بدین معنى كه درموارد ى رونویسى از برخى از صـفـحـات یـك یـا چـند كتاب چیدن آن ها در كنار یكدیگر را نیز تحقیق نام نـهاده اند, در حالى كه تحقیق یك فرآیند پیچیده اى است كه حاوی مجموعه اى مـنـظم از اعمال ویژه همراه با كاربرد فنون ویِژگزینشه به منظور جواب گویى به یك سـوال مـعـیـن مى باشد. در این فرآیند, همچنان كه بیان شد, یك سؤال اساسى وجود دارد نیز فرضیه فرضیه هایى كه به آزمون گذاشته مى شود . بـنـاجهت ن , تحقیق جمله است از جست و جو در امرى به منظور دست یافتن به واقـعـیـت و حـقـیقت آن امر كه داراى اصول وروش هاى ویژه به خود نیز مـى بـاشـد.(الـبـته در قلمرو علوم مختلف اصول روش هاى تحقیق از یكدیگر مفرق ند.) اما تحقیق , به معنى خواندن كتاب یا هر نوشته دیگرى مى باشد كه به مـنظور دقت در آن و یا افزایش اطلاعات صورت مى گیرد.اگر چه تحقیق نیزآموزش هـاى خـاص خـود را دارد و از اصـول قـواعد معینى پیروى مى كند ولى هـرگز نباید این دو را به جاى یكدیگر به كار برد, زیرا اصول روش هاى تحقیق در مقایسه با اصول قواعد حاكم بر تحقیق , چندان پیچیده وسیع نیستند. استادان در برخى از درس هاى دانش کده ى نیز, به منظور آشنا كردن دانشجویان بـه كـتـاب هـا مـنابع مختلف هر در س , از آن هامى خواهند كه در مورد مساءله خـاصى از مورد درسى خور گزارشى تهیه كنند, چنین كارى را نیز نباید یك تـحقیق نامید. هدف از تهیه این گونه گزارش هاى درسى , کمک به یادگیرى دانشجویان از طریق جست و جو و تحقیق منابع مختلف است .

ایـن نـوع كار عملى كه در اصطلاح دانشگاه ى (یا مقاله گزارش) درسـى نـامـیده مى شود فاقد ویژگى هاى یك تحقیق است و نباید با آن غلط شـود. بـه طـور كـلـى در مـواردى كه هنوز دانشجویان , درسروش تحقیق را نـگـذرانـده انـد, امـكـان تـهیه یك متن تحقیقى وجود ندارد, اگر چه مراجعه دانـشجویان به كتاب هاى مختلف تهیه گزارش نسبت به برخى از موضوعات درسى امكان پذیر است هم مى تواند در فراگیرى خوب دروس مفید باشد.